DUYURULAR

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

 

Kıymetli okurlarım;    

 

 Maalesef bu hafta olağanüstü şartlarda sizlerle buluşuyoruz  YENİ TİP KORONAVİRÜS (COVİD-19) PANDEMİSİ günlük hayatımızı kilitlemiş durumda. Bizler de bu vesileyle tüm okurlarımızı alınacak tedbirlere uymaya çağırıyor ve sağlıklı günler diliyoruz.

  Bu bağlamda son günlerde sıkça tartışılan ve firmaları bir yönüyle rahatlatacak olan ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ hakkında bilgi vereceğiz. Bu konudaki temel sorulara cevap arayacağız.

 

YASAL DAYANAK

 

  Kısa Çalışma Ödeneği’nin yasal dayanağı 25/08/1999 tarih ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 2.Maddesi, Geçici 8.Maddesi olup, ikincil mevzuatta da 30/04/2011 tarih 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik’ ile düzenleme yapılmıştır.

  Buna göre ; ‘ Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilir.’  Ödenek tutarı İşsizlik fonundan karşılanmaktadır.

 

BAŞVURU SÜRECİ

 

  Öncelikle Kanun’da yazılı şartlara haiz firmalar , ‘Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle’ işyerinde kısa çalışma yapılmasını talep eden işvereneler  İŞKUR’a ve varsa toplu iş sözleşmesinin tarafı olan Sendika’ya yazılı olarak başvurmak zorundadır. İşyerleri muhakkak suretle İŞKUR’A KAYITLI OLMALIDIRLAR.  Kısa çalışma başvuruları, işçiler adına işverenler tarafından yapılır. İşçiler kısa çalışma talebinde bulunamaz.

 

    Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığının işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarınca iddia edilmesi veya bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde konu, İŞKUR Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. Anılan sebeplerle ilgili Yönetim Kurulunca alınmış bir karar bulunmuyorsa işverenlerce yapılan başvurular Kurum birimi tarafından reddedilir.

 

     Bu yazı kaleme alınırken İŞKUR bu dönemde başvuruların özel olarak oluşturulan elektronik posta hesapları üzerinden alınacağını duyurdu. Başvurular  bir üst yazıyla, ısa Çalışma Talep Formu (Ek 4-13) ve  KÇÖ Başvuru Listesi eklenerek  İŞKUR web sitesinde ilan edilen elektronik posta adresleri üzerinden yapılacaktır. Ayrıca, işveren bildiriminde; genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerin işyerine etkilerini ve zorlayıcı sebebin ne olduğunu belirtmek, ayrıca işyerinin unvanını, adresini, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasını, işyeri İŞKUR numarasını ve sosyal güvenlik işyeri sicil numarasını belirtmek zorundadır.

TALEBİN DEĞERLENDİRİLMESİ AŞAMASI

  İŞKUR tarafından yapılan yazılı açıklamada değerlendirme süreci ile ilgili olarak güncel olarak işleyecek süreç şu şekilde özetlenmiştir: ( https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/ )

  • Tüm incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden ve tespit tutanağı düzenlenmeksizin gerçekleştirilecektir.
  • İnceleme sürecinde başvuru evraklarında eksiklik olduğunun değerlendirilmesi halinde, ivedilikle işverenler ile irtibata geçilerek, söz konusu eksik evrakların elektronik ortamda intikal ettirilmesi istenecek ve inceleme evrak bazında ivedilikle tamamlanacaktır.
  • Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde, işyerlerinin sadece bu kapsamda olup olmadığına ilişkin belgeler yeterli olacaktır.
  • İşverenlerin yönetimsel kararları çerçevesinde faaliyeti durdurulan veya azaltılan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde ise, durumu ortaya koyacak ilgili belgeler yeterli olacaktır.
  •  

 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI NELERDİR?

 

    İşçinin kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmesi için , işverenin kısa çalışma ödeneği talebinin uygun bulunması gerekmektedir. İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması, Yani; işçinin son 3 yılda en az 600 gün süreyle sigortalı olarak çalışıp, işsizlik sigortası primi ödemiş olması, ayrıca çalışmasının son 120 gününde kesinti olmaması gerekmektedir.

 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ

 

    Kısa Çalışma Ödeneği’nin süresi 3 (üç) ayı geçmemek üzere kısa çalışma süresi kadardır. Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde, çalışılmayan süreler için aylık olarak hesaplanır.  Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir. Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir. Kısa çalışma ödeneğine hak kazanan işçi için İşsizlik Fonundan karşılanmak üzere GSS primi ödenir

 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN MİKTARI VE ÖDENMESİ

 

   Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı  işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçmemek üzere, sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Kısa çalışma ödeneği nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir veya temlik edilemez.

 

BİLGİ VE BELGELERİ DOĞRU SUNMAK ÖNEMLİ !!!

 

     İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.

 

KISA ÇALIŞMANIN ERKEN SONA ERMESİ

 

    İşveren, ilan ettiği süreden önce normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu; Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı (Değişik ibare:RG-9/11/2018-30590) işçi sendikasına ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer.

 

   Tüm bu bilgilerin akabinde belirtmeliyiz ki; kısa çalışma ödeneğinin kapsamı biraz daha genişletilmeli, söz gelimi işçi açısından aranan şartlarda en azından bu dönemde 600 gün şartı kaldırılmalı ve ödeme yapılırken son 12 ay değil de son ay ya da hiç olmazsa son 4 aylık maaş ortalaması esas alınmalıdır. Ödenecek tutar da cari döneme daha uygun bir hale getirilmeli ve ödenek oranı  % 100 ya da bu mümkün olmazsa % 60’tan daha yüksek bir tutarda olmalı, ayrıca işçilerin GSS primi yerine normal SGK primlerinin (Uzun Vadeli Sigorta Kolları) ödenmesi önerilerimiz arasındadır.

 

   Tüm okurlarımızla , yurttaşlarımızla ve bütün dünyayla beraber bir an önce bu günleri bir an önce geride bırakmayı umut ediyoruz.

 

 

 

SAĞLICAKLA VE EVİNİZDE KALIN.

 

                                                                                                                  AZAT KAYA

           MALİŞAVİR / EKONOMİST

 

 

 PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 18272