DUYURULAR

GENÇLERE VERGİ VE BAĞ-KUR DESTEĞİ

 

GENÇ GİRİŞİMCİLERDE KAZANÇ İSTİSNASI

Kıymetli okurlarım;    

   193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 20. Maddesi’nde; 6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. Maddesi ile yapılan değişiklik uyarınca vergi mevzuatımıza giren ve yayım tarihi olan 10.02.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe giren  ‘GENÇ GİRİŞİMCİLERDE KAZANÇ İSTİSNASI’ düzenlemesi oldukça önemli avantajlar içermektedir. Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnasına ilişkin usul ve esaslar ise 292 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ile belirlenmiştir. Bahse konu kanun metni şu şekildedir:

    

NASIL FAYDALANIRSINIZ?

 

  Genç Girişimci Kazanç İstisnasından faydalanmak isteyenlerin dikkat etmesi gerekenleri sırayla yazalım.

 • Daha evvelden üzerlerine gelir mükellefiyeti tesis edilmemiş olacak.
 • Mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişi olacak.
 • Kurulacak işletme Gelir Vergisi Kanunu mükellefi olmak zorunda, yani Limited ve Anonim Şirket kuracaklar bu kapsama girmemektedir.
 • İşe başlamanın Vergi Usul Kanunu’nda yazılı sürelerde Vergi İdaresine bildirilmiş olması gerekmektedir.
 • Kişi işinde bilfiil çalışmalı ya da sevk ve idaresinde bulunmalı.
 • Adi ortaklık ya da şahıs şirketi söz konusu ise tüm ortakların şartları taşıması gerekmektedir.

  Söz gelimi 3 tane Mali Müşavir ortak bir ofis açmak istesinler. Ortaklardan biri 28 yaşında, diğeri 25 yaşında iken 3. Ortak 33 yaşında ise diğer 2 ortak yaş şartını sağlasa dahi 3. Ortak 29 yaşından büyük olduğu için hiçbiri bu istisna hükümlerinden faydalanamayacaktır.

 • Bir işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, istisnadan yararlanılabilmesi için işletmenin ya da mesleki faaliyetin devralındığı kişinin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından olmaması gerekmektedir.
 • Ölüm durumunda devir söz konusu ise, mirasçının eşi ya da çocukları şartları taşıyorsa ölen mükellefin istisnadan faydalanıp faydalanmadığına bakılmaksızın bu istisna hükümlerinden faydalanabilirler.
 • Mevcut bir işletmeye sonradan ortak olunması durumunda istisnadan faydalanmak mümkün değildir.
 • İstisna şartlarını sağlayan mükelleflerce daha sonra herhangi bir nedenle faaliyetin terk edilmesi durumunda, terk tarihine kadar elde edilen kazançlar dolayısıyla istisnadan yararlanılır. Faaliyet terk edildikten sonra istisna kapsamındaki söz konusu faaliyetlere tekrar başlanılması halinde ise adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunması şartı ihlal edilmiş sayılacağından bu istisnadan yararlanılamaz.
 • İstisnadan yararlananların, yararlanma süresi içerisinde faaliyetlerini ticari, zirai ya da mesleki faaliyet olarak değiştirmesi veya faaliyet konusunda değişiklik yapmaları durumlarında, istisnadan kalan süre kadar yararlanmaları mümkündür.
 •  Kazanç istisnasından yararlanan mükellefler beyana tabi başka bir gelirlerinin olması durumunda da ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla istisnadan yararlanabilirler. Ticari, Zirai ve Mesleki kazancın dışında ayrıca diğer kazanç unsurlarından da gelir elde edilmesi durumunda 75.000 TL’lik istisna tutarı diğer kazanç unsurlarına UYGULANMAYACAKTIR.

   Söz gelimi istisnadan yararlanmaya hak kazanmış gerçek usulde vergilendirilen bir çiftçi 2019 döneminde zirai faaliyetinden 65.000 TL kar etmiştir. Yanı sıra gayrimenkul sermaye iradı olarak ta   35.000 TL geliri söz konusudur. Bu kişi bahse konu 2019 yılı yıllık gelir vergisi beyannamesini doldururken 65.000 TL’lik tutarı istisna tutarından düşecek kalan 35.000 TL için istisna tutarından herhangi bir istisna vb uygulamayacaktır. Zira GMSİ , kazanç unsuru olarak bahse konu istisna hükümleri arasında yoktur.

 • Üç faaliyet dönemi boyunca Yıllık 75.000 TL’ye kadar kazançlar gelir vergisinden istisna edilmiştir. Mükellefiyet başlangıç ve bitiş tarihleri kıst döneme denk gelse dahi tam yıl olarak değerlendirilir.

       Söz gelimi 05.06.2018 tarihinde mükellefiyet tesis ettiren bir lokanta işletmecisi tüm şartları sağlamış ve istisna hükümlerinden faydalanmaya hak kazanmıştır. Aynı mükellef herhangi bir nedenle 03.02.2020 tarihinde de işini terketmiştir. Bu durumda bahse konu mükellef 05.06.2018-31.12.2018 dönemi , 01.01.2019-31.12.2019 dönemi ve 01.01.2020-03.02.2020 dönemi için ayrı ayrı 75.000 TL’lik istisna tutarını kullanabilecektir. Yıl hesabı yapılırken içinde bulunulan hesap dönemi, takvim yılı esas alınacak ve kıst dönem üzerinden de hesaplama yapılabilecektir.

 • İlgili dönemde zarar çıkması ya da karın 75.000 TL’nin altında gerçekleşmesi durumunda artan istisna tutarı ertesi yıla DEVRETMEYECEKTİR.
 • Ticari, Zirai ve Mesleki kazancın dışında ayrıca diğer kazanç unsurlarından da gelir elde edilmesi durumunda 75.000 TL’lik istisna tutarı diğer kazanç unsurlarına UYGULANMAYACAKTIR.
 • Ayrıca eski adıyla BAĞ-KUR yeni adıyla 4/b sigorta primleri konusunda da mükelleflere sağlanan bir destek söz konusudur. Kanun metni şöyledir:

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

81. MADDE

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

k - 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında GENÇ GİRİŞİMCİLERDE KAZANÇ İSTİSNASINDAN FAYDALANAN ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren İLK DEFA SİGORTALI SAYILAN GERÇEK KİŞİLERİN PRİMLERİ, 1 YIL SÜREYLE 82 nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden HAZİNECE KARŞILANIR. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında SADECE BİR ORTAK bu fıkra hükmünden yararlandırılır.

 

SAĞLICAKLA VE GENÇ KALIN.

 

HAFTAYA : DENKLEŞTİRME VE VARDİYA USULÜ ÇALIŞMALAR

                                                                                                                         AZAT KAYA

                                                                                                                         MALİ MÜŞAVİR 

                           EKONOMİST

 PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 22574